تخفیف دوره جامع سپاسگزاری برای آخرین بار

با توجه به اینکه دوره‌های جدید قوانین خلقت و خلق آرامش در حال تهیه هستند، دوره جامع سپاسگزاری برای آخرین بار در شهریور 1401 همراه با 50 درصد تخفیف عرضه خواهد شد.